O gibanju Skupaj

Smo skupina občanov, ki v skupno dobro aktivno sodelujemo v javnem življenju.

V gibanju Skupaj delujemo tako ljudje, ki nismo povezani z nobeno obstoječo stranko, kot tudi člani strank. Naši različni pogledi so podrejeni skupnemu razmišljanju in iskanju čim boljših zamisli za prihodnost naše občine, pa tudi širše družbe. Naše medsebojno spoštovanje in zaupanje pa zagotavljata, da prisluhnemo drug drugemu in zmoremo presegati običajne osebne ali strankarske okvire. 

Svoje poslanstvo vidimo v podpiranju in krepitvi treh sklopov vrednot:

  • Aktivno državljanstvo za javno dobro in družbeno blaginjo  s skupnim in demokratičnim oblikovanjem ciljev in poti za njihovo uresničevanje.
  • Povezovanje in solidarnost.  Menimo, da je izjemno pomembno vključevanje vseh, ne glede na spol, kulturno, rasno ali etnično pripadnost, versko, nazorsko usmeritev in druge razlike. Prispevati želimo h krepitvi skupnosti in dobrih medčloveških odnosov, s posebno pozornostjo do manjšin in ranljivih skupin.
  • Trajnostni razvoj in družbeno odgovorno ravnanje. Izpostavljati želimo socialne in okoljevarstvene vidike, varovanje kulturne in naravne dediščine ter razvoj novih gospodarskih rešitev in pristopov na področju družbenih dejavnosti.

Naša strateška usmeritev je organiziranje posvetov, okroglih miz in odzivanje na aktualna dogajanja, s čimer bo naše gibanje postalo vse bolj prepoznavno v javnosti. 

Nekaj najpomembnejših ciljev na nivoju občine, za katere si prizadevamo:

  • Mestna občina Koper naj se uvrsti med 10 najbolj uspešnih, ljudem prijaznih, okoljsko in prostorsko urejenih občin v Sloveniji.
  • Enakomeren razvoj celotne občine, mesta in podeželja ter enakopravnost vseh občanov in krajevnih skupnosti. Standard bivanjskih razmer mora biti za vse enak.
  • Oblikovana razvojna strategija mestne občine Koper, ki bo temeljila na njenih strateških, konkurenčnih prednostih. 
  • Oblikovane strategije za različna družbena področja, nekatere za celotno MOK, nekatere tudi za vsako KS.
  • Krepitev zavedanja o pomenu kulture v širšem in ožjem smislu, spodbujanje kreativnosti in upoštevanje stroke po načelu »le čevlje sodi naj kopitar«.
  • Razvoj Luke Koper, logistike in gradnja 2. tira mora potekati trajnostno, racionalno in brez korupcije, za zadovoljevanje potreb gospodarstva in občanov oziroma državljanov.
  • Povečanje vlaganja v razvoj gospodarstva, družbenih dejavnosti in delovanja civilne družbe na osnovi transparentnega kadrovskega in finančnega poslovanja. 

Prepričani smo, da je potrebno ljudi vključevati v procese odločanja, ne glede na spol, kulturno, rasno ali etnično pripadnost. SKUPAJ si prizadevamo za krepitev skupnosti, medčloveških odnosov za trajnostni razvoj občine, pri čemer ravnamo družbeno odgovorno. SKUPAJ za več participacije vseh nas.


Za gibanje SKUPAJ:

Božena Ambrozius (041/278-087)

[email protected]