Boris Popovič: Seje občinskega sveta je potrebno približati občanom

Županski kandidat liste KJN o razvoju občine, lokalni samoupravi, prostorskem načrtovanju, javnih ustanovah, okolju, samooskrbi in gospodarstvu


Z obsežnim vprašalnikom smo preverjali stališča ter obljube županskih kandidatov in kandidatke v Mestni občini Koper. Tu objavljamo odgovore kandidata liste KJN - Koper je naš.


Splošno

1. Ali menite, da MOK potrebuje interdisciplinarno opredeljeno razvojno strategijo s čim širšo podporo političnih deležnikov in občanov za obdobje naslednjih 10 do 15 let?

Da, vsaj smernice razvoja

2. Če da, katerih pet usmeritev razvoja, rangiranih po družbeno ekonomski prioriteti, je za vas najbolj pomembnih?

Gospodarski, družbeni, medgeneracijski, sonaravni,…

3. Ali lahko Občinski prostorski načrt (prostorski tehnični dokument/akt) nadomesti vizijo razvoja? Ali pa menite, da Mestna občina Koper potrebuje celovito dolgoročno razvojno vizijo in jo bo v tem mandatu dobila? Kako jo bo naknadno implementirala v OPN?

Po izvolitvi bomo vse pregledali in če bo treba, zastavili na novo v dobrobit prebivalkam in prebivalcem.

4. Je družbeno ekonomski razvoj podrejen načrtovanju prostora (OPN) ali velja obratno?

V sozvočju.

5. Ali boste trošili občinska sredstva za piar, izdajo občinskega glasila, e-portala in FB profila za lastno promocijo, tudi v predvolilne namene, ali pa boste transparentno obveščali občane o raznolikih potrebah, problemih in dosežkih občine?

Občinska glasila, bilteni, različne publikacije, občinska spletna stran in občinski elektronski medije, nazadnje pa tudi finančna pomoč za različne projekte ali pa sofinanciranje izdaje knjig, brošur, ter podobno je vse del transparentnega obveščanja javnosti o delu občine in ljudi v njej.

6. Kaj boste storili za večjo transparentnost delovanja občine?

Seje občinskega sveta približali prebivalkam in prebivalcem in ponovno uvedli potek sej v koprskih krajevnih skupnostih, javno je treba objavljati vse pomembnejše dokumente, pa tudi zapisnike organov in komisij.
.

Lokalna samouprava

1. Katera  je po vašem mnenju temeljna celica lokalne samouprave: občina ali krajevna skupnost?

Krajevna skupnost

2. Kako boste prisluhnili potrebam in usklajevali interese mestnih, primestnih in zalednih KS?

Z delom na terenu, sodelovanjem s predstavniki krajanov in  seveda s predsedniki in sveti krajevnih skupnosti, ki jim je treba vrniti pomembnejšo vlogo, ki so jo sicer že imeli.

3. Po zadnji reorganizaciji občinske uprave ni več samostojne službe ali urada za krajevne skupnosti, to področje je združeno v Službo za občinski svet in krajevne skupnosti, ena sekretarka pa je ob tem zadolžena še za Nadzorni odbor (NO) MOK. Ali se vam zdi taka organizacija primerna in zadostna podpora krajevnim skupnostim?

Ne.

4. Boste reorganizirali občinsko upravo za večjo pravno, upravno in tehnično-ekonomsko podporo delovanja KS?

DA.

5. Ali boste  poskrbeli, da bodo poročila NO uvrščena na dnevni red sej občinskega sveta v skladu  z 32. členom ZLS, upoštevali priporočila iz posamičnih poročil ter o tem poročali občinskemu svetu?

Absolutno.

6. Na podlagi katerih meril boste predlagali člane nadzornih odborov javnih ustanov?

Proporcionalnost.

7. Ali menite, da bi bilo primerno, da so, ob prvenstvenem upoštevanju strokovnosti in kompetenc, vsaj trije od sedmih članov NO iz vrst opozicije?

Lahko.

8. V temeljnih občinskih aktih je določena okvirna sestava delovnih teles občinskega sveta. Za kakšno konkretno sestavo delovnih teles občinskega sveta se boste zavzemali v tistem delu, ki ni vnaprej določen? (67. člen občinskega statuta namreč predvideva, da je med člani delovnih teles vsaj polovica članov občinskega sveta ter do polovice občanov, ki niso člani občinskega sveta. V kakšnem obsegu in na podlagi katerih meril boste predlagali druge občane?)

Po zakonu.

9. Koliko podžupanov in svetovalcev nameravate imeti oziroma podpreti? Za katera področja?  Koliko članov naj šteje kabinet župana?

Najmanj podžupana italijanske narodnostne skupnosti, sicer pa čim manj svetovalcev.

10. Ali se zavzemate za javno obravnavo občinskega proračuna z zbiranjem pripomb in predlogov, ki bi lahko pomenila dejansko participacijo v lokalni samoupravi ter pripomogla k večji transparentnosti dela župana, občinskega sveta in občinske uprave?

Jasno.

Prostorsko načrtovanje

1. Katere so po vašem mnenju temeljne pomanjkljivosti javno predstavljenega osnutka OPN?

Niso v interesu vseh prebivalk in prebivalcev MOK, ampak plod parcialnih interesov posameznikov ali celo posameznika.

2. Ali menite, da je pravilna prostorska usmeritev osnutka OPN, ki zmanjšuje dosedanje   pozidljive površine v zalednih KS na račun velikih posegov na kmetijska območja v Bertokih (Pradah, Škofijah, Dekanih…)? Če je odgovor da, prosimo, da ga utemeljite.

Ne

3. Kako komentirate usmeritev osnutka OPN v izgradnjo 10.000 novih stanovanjskih enot ob aktualnih demografskih in gospodarskih podatkih?

OPN bomo preverili in zapisali realne številke.

4. Ali menite, da bi moral imeti OPN kot obvezno prilogo tudi elaborat ekonomike?

Lahko.

5. Kakšno naj bo razmerje med nalogami in prioritetami prostorskega načrtovanja, ki so namenjene in usmerjene v dobrobit prebivalcem in skupnostnim, torej netržnim potrebam na eni strani ter tistim, ki so namenjene gospodarskim / tržnim subjektom?

Uravnoteženo, v sozvočju, vendar nikakor v škodo prebivalcev.

6. Kakšna je sedanja in kakšna naj bo v bodoče vloga podeželskih naselij? Kateri so po vašem mnenju glavni problemi prometa v MOK, vezani na lokalne povezave, na tranzitni potniški in tovorni promet, regijski, državni, čezmejni?

Uravnotežen razvoj mesta in podeželja in vse potrebne povezave.

7. Kakšno je vaše stališče o stanju in razvojnih potrebah javnega potniškega prometa in katere konkretne predloge imate?

Širitev mreže tako imenovanih »rdečih« avtobusov in večja frekventnost.

8. Na kakšen način si boste prizadevali, da bodo v vašem mandatu ukinjene vinjete na hitri cesti?

Dosegli bomo takojšnjo ukinitev vinjet.

9. Kako bo zagotovljeno, da bodo že sprejeti projekti participativnega proračuna usklajeni s celovito zasnovo razvoja, namembnosti in oblikovanja prostora?

Preverili bomo projekte in jih peljali v pravi smeri.


Občinska javna podjetja in zavodi

1. Kako boste kadrovali v občinskih podjetjih in zavodih, njihovih nadzornih svetih in občinski upravi: po kriteriju kompetentnosti in strokovnosti ali po strankarski pripadnosti?

Strokovnosti.

2. Ali menite, da Zdravstveni dom Koper potrebuje strategijo razvoja zdravstva na primarni ravni za naslednjih 10 let?

Da

3. Ali menite, da bo pereč položaj primarnega zdravstva v občini zaradi kadrovske podhranjenosti javnega zdravstvenega zavoda v občini rešila zgolj novogradnja novega zdravstvenega centra?

Nikakor ne.

4. Ali menite, da je potrebno koprsko zdravstvo centralizirati v mestu ali pa ga približati prebivalcem z ambulantami v večjih krajevnih skupnostih?

V našem programu imamo ustanovitev Izpostav ali Enot Zdravstvenega doma povsod, tam, kjer je potrebno.

5. Kakšne ukrepe boste predlagali Zdravstvenemu domu, da bo imel vsak občan v letu 2023 opredeljenega družinskega zdravnika?

Strokovne predloge.

6. Enako vprašanje velja za centre dnevnih aktivnosti in domove za upokojence. Ali ni že čas, da bi strategija in njena izvedba na področju socialnega varstva izenačila položaj občanov na celotnem teritoriju občine?

Absolutno

7. Ali je po vašem mnenju stanovanjsko politiko v občini najbolje prepustiti trgu, ali pa jo je potrebno spremeniti  (in s tem tudi delovanje stanovanjskega sklada) tako, da bo bolj skrbela za gradnjo neprofitnih stanovanj in reševanje stanovanjskega problema mladih občanov? Ali jo je treba uskladiti z vizijo občine in cilji, koliko prebivalcev naj ima, kakšen naj bo njihov standard?

Občina mora v prvi vrsti poskrbeti za gradnjo neprofitnih najemniških in prodajnih stanovanj za svoje občanke in občane.


Okolje in samoooskrba

1. Kakšen način zagotovitve oskrbe z vodo zagovarjate?

Najprej je treba rešiti kratkoročno, takoj zatem pa najti dolgoročno rešitev. Kot sem že predlagal, lahko občine slovenske Istre same plačajo za gradnjo cevovoda in navezavo na Kraški vodovod, in rešijo težavo že pred naslednjo sušo, nato pa začnejo z uresničevanjem dolgoročne rešitve.

2. Kakšna je vaša vizija za povečevanje samooskrbnosti v občini?

Včasih je bila slovenska Istra v 95-odstotkih samooskrbna, danes  globalizacija, vremenske in klimatske spremembe, vplivajo na stopnjo samooskrbe, pri čemer je pomemben skupen nastop na trgu, ter konkretni državni in občinski ukrepi, kot na primer različne finančne in druge spodbude.

3. Po sedanji dinamiki načrtovanja, proračunskega financiranja  in izvedbe kanalizacijskih priključkov občina še 25 let ne bo imela urejene kanalizacije, kar je zelo obremenjujoče za okolje. Boste politiko na tem področju spremenili? Kakšen vsakoletni proračunski znesek boste v tem mandatu namenili za reševanje tega perečega ekološkega problema?

V največji možni meri.

4. Nekatere občine imajo že dobro utečene Centre ponovne uporabe izdelkov, ki so prostori popravil, rekonstrukcije in izmenjave najrazličnejših rabljenih predmetov, kot tudi ozaveščanja in usposabljanja prebivalstva preko informativnih in izobraževalnih vsebin. Kaj nameravate storiti na področju ponovne uporabe?

Vse, kar bo mogoče.

5. Kakšen akcijski načrt imate za rast ekološke in podnebne ozaveščenosti prebivalstva ter krepitev ustreznejših ravnanj in navad?

Nadgraditev vseh projektov, kot so Koper, zdravo mesto, ter drugih ozaveščujočih.

6. Na kakšen način in v kakšnem obsegu boste skrbeli za ozelenjevanje, zlasti urbaniziranih delov občine?

Po vnaprej pripravljenem programu in ne stihijsko, kot zdaj.

7. Kako se nameravate lotiti vprašanja dvigovanja morske gladine?

V skladu s svetovnimi smernicami.

8. Kako boste pristopili k problematiki domačih živali, še zlasti prosto živečih? Ali boste uvedli redno subvencioniranje sterilizacij/kastracij mačk in psov? Kako boste sodelovali z društvi in posamezniki s področja varstva živali? Na kakšen način bomo omejevali pretirano večanje števila glodavcev v urbanem okolju? Ali boste podprli prostovoljce, ki na Bonifiki čuvajo labode?

Z roko v roki.

Gospodarstvo 

1. Katere podporne mehanizme boste v vašem mandatu uporabili za razvoj gospodarstva in zaposlovanja?

Vse, ki obstajajo.

2. Katerim  gospodarskim panogam boste namenili posamične podporne mehanizme?

Po prioriteteti in v skladu z vizijo razvoja.

 


  • Deli objavo