Naj nas pri ravnanju s prostorom ne vodi kratkoročna računica

Javni poziv županu in svetnikom MOK: Pobuda za umik javne dražbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 1570/189, k.o. Koper


V petek, 18. 3. 2022, smo poslali županu Alešu Bržanu ter članom Občinskega sveta MOK pobudo za umik javne dražbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini s parc. št. 1570/189, k.o. Koper. Objavljamo besedilo pobude:

Spoštovani!

MOK namerava na aprilski javni dražbi najugodnejšemu ponudniku podeliti stavbno pravico za zemljišče sedanjega kamionskega terminala v Kopru v velikosti skoraj 3,5 hektarov za obdobje 40 let. Atraktivno zemljišče v neposredni bližini mesta namerava občina nameniti izgradnji, uporabi in vzdrževanju trgovskega objekta. 

V imenu številnih občanov in v imenu CG Skupaj apeliramo na vodstvo občine in občinski svet, da se zemljišče umakne z javne dražbe in ponovno razmisli, kako ta dragoceni prostor bolj smotrno uporabiti, da bi bil bolj v javnemu interesu kot je trgovski center.

Še posebej zato, ker je OPN, ki naj bi posodobil osmišljanje bodoče uporabe prostora, šele v javni razgrnitvi oziroma še ni sprejet. Tovrstno hitenje poraja v javnosti številne špekulacije o morebitnih ozadjih takšne namere. Sprašujemo se tudi, zakaj občina vlaga denar v pripravo dokumentov kot je na primer »Trajnostna urbana strategija MOK« iz leta 2020 ali strokovne podlage OPN-ja (npr. Urbanistični načrt Koper-Bertoki), če potem v praksi ravna povsem nasprotno od zapisanih prioritet in smeri razvoja. So zgolj sami sebi namen?

V zadnjih letih smo priča pospešenemu umiranju historičnega mesta Koper na eni strani in stihijski, nerazumni rasti številnih trgovskih središč okoli njega. Razkol med mestnim središčem in velikimi centri se z vsakim trgovskim centrom še dodatno poglobi, posledice so vse hujše, zato je umeščanje še enega trgovca v obroč Kopra s številnih vidikov izredno škodljivo. 

Naše glavne pripombe na namero občine:

  1. Povsem je v neskladju z ugotovitvijo študij in TUS, da je potrebna reurbanizacija con okoli Kopra, ki je bila do zdaj pretežno samoiniciativna, stihijska in parcialna, v prihodnje pa mora biti strateška na ravni celovitega mestnega upravljanja in razvoja.
  2. Gre za parcialni pristop k izzivu urbane prenove, ki je povsem v nasprotju s potrebnim umeščanjem novih mestotvornih programov in vsebin ter kakovostno integracijo v grajeno tkivo mesta.
  3. Ne sledi izzivom demografskega razvoja, cilju ustvarjanja privlačnega in spodbudnega okolja za mlade, saj se v občini nadpovprečno povečujejo nezahtevna delovna mesta v trgovini, gradbeništvu in gostinstvu, mladi izobraženi kadri univerzitetnega mesta pa se na delo vozijo v Ljubljano in druge kraje ali pa polnijo police v trgovskih centrih.
  4. Nov trgovski center je povsem v nasprotju z delovanjem in poslanstvom Zavoda Koper Otok.
  5. Nov trgovski center ne pomeni gospodarskega napredka in prepoznavnosti, ne pomeni razvoja specializiranih dejavnosti (transport, logistika in trajnostni turizem) in ne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.
  6. V mesto nov trgovski center vabi nov promet, dragoceni prostor bodo spet zasedala parkirišča in neatraktivna arhitektura, ki je daleč od mediteranskega značaja.


V okviru osnutka OPN je predvidena sprememba namembnosti številnih kmetijskih zemljišč, zlasti v Bertokih. Zakaj ne bi načrtovanega tehnološkega parka namesto na kmetijsko zemljo v Bertokih umestili na komunalno opremljeno zemljišče sedanjega kamionskega terminala? Na ta način bi se hitreje bližali cilju, da bomo ustvarjali kakovostne prostorske pogoje za bivanje in delo ljudi, za konkurenčno gospodarstvo in nova delovna mesta.

Tudi Javni stanovanjski sklad bi lahko prostor uporabil za gradnjo javnih najemnih stanovanj, kar bi gotovo pozitivno vplivalo na demografijo mesta, ki potrebuje mnogo več koristnikov različnih storitev.

Skratka, resno nasprotujemo rokohitrski in stihijski odločitvi vodstva občine, da za kar 40 let dragoceni prostor v Kopru nameni še enemu trgovcu.

Zato župana, svetniške skupine oziroma vse občinske svetnike pozivamo, naj delujejo v dobrobit občanov in občine, v skladu s sprejetimi občinskimi dokumenti in javnim interesom. Da se vendar posvetijo celovitemu razvoju celotne občine in nehajo s prostorom ravnati zgolj z vidika kratkoročne preproste računice, koliko denarja lahko na hitro pride v proračun. Posledice takega ravnanja so vedno zelo drage in velikokrat pogubne.

Lahkotnost odločitve o namenu podelitve stavbne pravice ponovno kaže, da Mestna občina Koper nujno potrebuje vizijo in strategije razvoja. V skladu z razpravami o osnutku OPN občina za lokalna središča potrebuje urbanistične zasnove kot strokovno pripravljene dokumente, ki nastajajo z vključevanjem občanov iz teh okolij.

Še je čas, da občinski svet za uresničitev teh zahtev sproži aktivnosti že v tem mandatu in pokaže resen namen po skladnem prostorskem, okoljskem in družbenoekonomskem razvoju občine. Tudi po teh vizijah in odnosu do prostora in okolja se bodo presojale stranke, liste in županski kandidati na letošnjih lokalnih volitvah.

Pričakujemo vaš cenjeni odziv in konkretno stališče do naše pobude.


Za Civilno gibanje Skupaj Barbara Verdnik 


pobuda-cg-skupaj-za-umik-z-dražbe-18032022.pdf  • Deli objavo