Občanom več informacij in transparentnosti

Trije svetniki predlagajo ukrepe za večjo transparentnost občinskega sveta in uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in občinskih podjetij


Klub članov Občinskega sveta MOK Socialni demokrati, Oljka in Levica je pred dnevi na  2. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper  vložil pobudo z naslovom »PAKET TRANSPARENTNOSTI«. V njej so poudarili, da se zavedajo pomena delovanja lokalne samouprave in kakšne pozitivne učinke ima to za občanke in občane. Predloge so strnili v tri točke: za transparentnost dela občinskega sveta, za transparentnost dela javnih zavodov in podjetij ter krajevnih skupnosti, za transparentnost in integriteto pri porabi javnega denarja.

Pobudo Jadranke Šturm, Patrika Peroše in Alana Medveša objavljamo v celoti in si resnično želimo, da bi jo vodstvo občine ter svetniki ostalih strank v občinskem svetu sprejeli in začeli uresničevati. 

V Civilnem gibanju Skupaj si od svojih začetkov delovanja prizadevamo, da bi se v občini okrepila lokalna samouprava in bi bili občani bolj vključeni v odločitve, ki jih zadevajo. Vsa leta opozarjamo, da za dobrobit občanov in občino bolj pomembna strokovna kadrovanja v občinskih organih in podjetjih kot politično uravnoteženje. Zlasti pa nujno prenovo potrebuje informiranje in komuniciranje vodstva občine z občani, ki se je zreduciralo zgolj še na županov piar.

Kako nujno Koper potrebuje »Paket transparentnosti«, se vidi tudi v občinskih informatorjih: o pobudi treh svetnikov niso objavili niti besede.

Koprski občinski svet 2022-2026

P O B U D A 

Kluba članov Občinskega sveta MOK Socialni demokrati, Oljka in Levica

na 2. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 19. 1. 2023

 Na podlagi določil 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper vlagamo pobudo

»PAKET TRANSPARENTNOSTI«.

V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialni Demokrati, Oljka in Levica se zavedamo pomembnosti delovanja lokalne samouprave v korist prebivalk in prebivalcev naše občine. Zato predlagamo niz ukrepov, s katerimi želimo zagotoviti večjo transparentnost delovanja Občinskega sveta, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti ter javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper

Predlogi za transparentnost dela občinskega sveta

Najvišji organ odločanja v občini, Občinski svet, odloča o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, kot jih opredeljujeta zakon in statut; njegovi člani se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Ugotavljamo, da navkljub javnemu delovanju občinskega sveta občankam in občanom niso zagotovljene dovoljšjne informacije glede aktivnosti svetnic in svetnikov, ki so jih izvolili na lokalnih volitvah.

Zato predlagamo, da: 

 • se zagotovi neposredni video in avdio prenos sej občinskega sveta; 
 • se omogoči dostop do video in avdio posnetka občinskih sej na www.koper.si
 • se pripravi ustrezni akt, s katerim se določijo enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo video in avdio vsebin.

Predlagamo tudi:

 • Na www.koper.si, www.ekopercapodistria.si in https://www.facebook.com/mestoKoper se objavi novico ob vsakem sklicu seje občinskega sveta ter zagotovi povezavo do javno objavljenega gradiva za sejo; 
 • na www.koper.si, in sicer na podstrani, kjer je zbrano gradivo za sejo, se omogoči občankam in občanom, da podajo komentarje na predloženo gradivo; strokovne službe naj se opredelijo do zbranih komentarjev; občinske svetnice in svetniki se z vsem tem seznanijo na seji občinskega sveta; 
 • na www.koper.si, www.ekopercapodistria.si in https://www.facebook.com/mestoKoper se objavi vsakokratno novico o zaključeni seji občinskega sveta, ki vključuje dnevni red in sprejete oz. zavrnjene sklepe občinskega sveta ter podane pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov z odgovori občinske uprave nanje;
 • na www.koper.si se omogoči zbiranje pobud občank in občanov, s katerimi se občinske svetnice in svetniki seznanijo v okviru nove, stalne točke dnevnega reda seje občinskega sveta, v sklopu katere občinska uprava pripravi svoja stališča;
 • na www.koper.si, in sicer na podstrani, kjer je navedena sestava občinskega sveta oz. poimenski seznam občinskih svetnic in svetnikov, se pri vsakem posamezniku navede članstvo v delovnih telesih, komisijah, odborih ali katerekoli druge funkcije, ki jih je pridobil s sklepom občinskega sveta ali župana. Zapiše se tudi posebna pooblastila, ki mu jih je dodelil župan. Pri vsaki svetnici oz. svetniku se doda osebno fotografijo ter po potrebi kratek življenjepis in kontaktne podatke, v kolikor svetnica oz. svetnik to želi; 
 • na www.koper.si se objavi vsa delovna telesa, komisije, odbore ter druge oblike organov, kakor tudi svetovalce in pooblaščence, ki jih imenuje oz. pooblasti župan za določeno obdobje oz. za določene naloge. Za vsakega posameznika oz. delovno telo se zapiše področje dela, čas trajanja imenovanja oz. pooblastila ter ali gre za zaposlitev, honorarno plačilo ali prostovoljsko delo. 

Predlagamo še:

 • V občinski časopis KP MOK se vključi povzetek sej občinskega sveta, s predstavitvijo dnevnega reda, seznamom prisotnih občinskih svetnic in svetnikov, vse sprejete oz. zavrnjene sklepe na sejah občinskega sveta ter pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov z odgovori občinske uprave nanje;
 • seje občinskega sveta se izvedejo vsaj enkrat v vsaki krajevni skupnosti, v kolikor so zagotovljeni prostorski in tehnični pogoji za izvedbo seje v javnem ali zasebnem poslovnem prostoru; 
 • v okviru seje občinskega sveta, ki se organizira v določeni krajevni skupnosti, se predvidi točko dnevnega reda, vezano na to krajevno skupnost, in sicer tako, da njen predsednik oz. pooblaščeni predstavnik predstavi delovanje ter izzive, s katerimi se soočajo tamkajšnje krajanke in krajani, pri čemer naj bo dopustno, da se sprejmejo ustrezni sklepi;
 • zapisnik se nadgradi tako, da se pri vsakem sklepu zapiše poimenski seznam glasovanja »za«, »proti« ter kdo ni glasoval oz. če se je kdo izločil; 
 • v gradivo seje občinskega sveta in v zapisnik pri predlogih za imenovanja v razne organe občinskega sveta ter javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, se doda tudi podatek o predlagatelju ter seznam kandidatov, ki niso bili izbrani s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Prva seja občinskega sveta MOK v sklicu 2022-2025

Predlogi za transparentnost dela javnih zavodov in podjetij ter krajevnih skupnosti

Za naše prebivalke in prebivalce je pomembno tudi transparentno delovanje javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper. Zainteresirana javnost bi morala imeti zagotovljeno možnost vpogleda v delovanje posameznih svetov krajevnih skupnosti, svetov javnih zavodov ter nadzornih organov podjetij, kakor tudi v delovanje teh pravnih subjektov. V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, Oljke in Levica menimo, da je smotrno poenotiti pogoje za zasedbo najvišjih vodstvenih delovnih mest v vseh  pravnih subjektih, povezanih z Mestno občino Koper.

Zato predlagamo: 

 • Za direktorje javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, naj se poenotijo pogoji za zasedbo delovnega mesta, in sicer najmanj: 8. stopnja po SOK, 7 let delovnih izkušenj, višja raven znanja italijanskega jezika ter drugi pogoji skladno s sklepom posameznega sveta zavoda oz. organa nadzora podjetja;
 • vse direktorje javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, imenuje svet zavoda oz. nadzorni svet na osnovi javnega razpisa; soglasje k imenovanju poda Občinski svet;
 • vse svete javnih zavodov ter nadzorne svete podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, imenuje občinski svet; 
 • kandidati za nadzorni svet podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper, morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje: 8. stopnja po SOK ter potrdilo o opravljenem usposabljanju za člane nadzornih svetov; 
 • pripravi se pravilnik, na osnovi katerega se transparentno komisijsko dodeljujejo sponzorska in donatorska sredstva zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper. Pravilnik se po predhodni obravnavi potrdi na seji občinskega sveta ter se ga posreduje v sprejem svetom omenjenih zavodov in direktorjem podjetij. Vsa dodeljena sponzorska in donatorska sredstva, skupaj s podatkom prejemnika in obrazložitvijo dodelitve, se objavi na spletni strani posameznega javnega zavoda oz. podjetja.

Predlagamo tudi, da se na spletni strani posameznega javnega zavoda, podjetja in krajevne skupnosti objavi:  

 • odlok o ustanovitvi, statut ter druge relevantne akte;
 • poimenski seznam članov sveta javnega zavoda oz. članov organa nadzora; 
 • novico ob sklicu vsake seje sveta zavoda oz. organa nadzora ter zagotovi povezavo do javno objavljenega gradiva za sejo; po seji se javno objavi zapisnik.

Predlogi za transparentnost in integriteto pri porabi javnega denarja

Občinska uprava, javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Koper ter krajevne skupnosti upravljajo z javnimi sredstvi - denarjem. Pomembno je, da sta pri porabi teh sredstev zagotovljeni transparentnost in integriteta. Potrebno je slediti načelu poštenosti, smotrnosti in gospodarnosti porabe. V klubu članov Občinskega sveta Mestne občine Koper Socialnih demokratov, Oljka in   Levice ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti večjo transparentnost porabe javnih sredstev kot doslej, pri čemer igra ključno vlogo javni dostop do seznama odločevalcev, izvedenih transakcij ter izbranih dobaviteljev.

Zato predlagamo:

 • Ob vseh oblikah zbiranja ponudb in javnih naročil, tako za male kot večje vrednosti, se objavi preglednico, ki naj vsebuje: (a) kdo je objavil razpis oz. kdo je zbiral ponudbe, (b) katere pravne in fizične osebe so bile vabljene k oddaji ponudbe, (c) katere pravne in fizične osebe so se prijavile na poziv oz. razpis ter kakšno ceno so ponudili, (d) kdo je odločal o prejetih ponudbah, (e) kdo od ponudnikov je bil izbran z navedbo prevladujočega kriterija izbire, (f) navedbo morebitnih pritožb ali revizij na izbor;
 • zgoraj navedene podatke se objavi na spletnih straneh naročnika javnega naročila: na www.koper.si, na spletnih straneh posameznega javnega zavoda oz. podjetja, katerega ustanoviteljica je MOK ter na spletni strani posamezne krajevne skupnosti (oziroma na spletni strani www.koper.si, v kolikor krajevna skupnost nima svoje spletne strani):  

 V Kopru, 19. januar 2023

 Mag. Patrik Peroša, vodja

Mag. Alan Medveš, član

Jadranka Šturm, članica

 

 Na slikah zgoraj avtorji pobude: Patrik Peroša, Alan Medveš in Jadranka Šturm


 • Deli objavo