Olga Franca o prioritetah, Luki in infrastrukturi

STA je županskim kandidatom v MOK zastavila vprašanja o prioritetah, Luki Koper in infrastrukturnih projektih. Izpostavljamo odgovore Olge Franca.


Prioritete županskih kandidatov v Kopru so različne, najbolj pa izstopata večja soudeležba občanov in razvoj podeželja, ugotavlja novinar STA Mitja Volčanšek. STA je kandidate vprašala tudi o tem, kakšen naj bo razvoj Luke Koper in kako zmanjšati negativne učinke njenega razvoja, katerih infrastrukturnih projektov bi se lotili in kje bi zanje pridobili sredstva.

 Objavljamo odgovore županske kandidatke Civilnega gibanja Skupaj, Olge Franca.

Katere bodo prve tri naloge, ki se jih boste lotili, če boste izvoljeni za županjo? 

  1. Priprava proračuna za 2019 in izhodišč za 2020 s soudeležbo vseh 22 krajevnih skupnosti in ostalimi porabniki javnih sredstev, v katerem bomo skupaj načrtovali enakomeren razvoj celotne občine;
  2. Načrt prenove mestnega jedra s strokovno in finančno pomočjo zasebnim lastnikom, vsebinska osmislitev in ureditev vseh objektov v občinski lasti;
  3. Priprava razvojne strategije za celotno občino in občinskega prostorskega načrta. Začetek potrebnih aktivnosti za odpravo vinjet na hitri cesti od italijanske meje do Kopra.

Kakšen naj bo razvoj Luke Koper in kako bi kazalo zmanjšati negativne učinke razvoja koprskega pristanišča (prekomerni promet, hrup itd.)?

  1. Vzpostavitev tvornega in tesnega sodelovanja z občino Ankaran za trajnostni razvoj in sobivanje Luke Koper z občani obeh občin, skupaj se bomo uspešneje upirali nesprejemljivim idejam, kakršna je na primer Nato baza. 
  2. Sprejem operativnega programa varstva pred hrupom, dogovor z Luko in ministrstvom o realni in ovrednoteni srednjeročni strategiji zaščite okolja in njenem financiranju. Občinski svet se bo redno seznanjal s stanjem in ukrepi. 
  3. Transparentna poraba koncesnine, ki bo namenjena reševanju problemov prizadetih v vplivnem območju: izdelava kriterijev obremenitve, subvencije za zamenjavo oken in prezračevanje, morebitna renta za sobivanje s pristaniščem.

Katerih infrastrukturnih projektov bi se najprej lotili in od kod bi pridobili sredstva zanje?

  1. Pospešena in kontinuirana gradnja manjkajoče infrastrukture v vseh zalednih krajevnih skupnostih za izenačenje bivalnih pogojev vseh občanov: urejene in vzdrževane ceste, prometna varnost s pločniki in javno razsvetljavo v vseh naseljih, javna kanalizacija ali subvencioniranje skupinskih in individualnih čistilnih naprav v manjših poselitvenih območjih, širokopasovno internetno omrežje, vodovodno omrežje in urejene hidrotlačne razmere vodovoda v vseh naseljih;
  2. ambulante in lekarne v večjih krajih, primerne, zdrave in dovolj velike šole ter vrtci, skrb za starejše. Izgradnja doma za dementne osebe in doma upokojencev na podeželju ter ureditve centrov za starejše na podeželju;
  3. izboljšanje pridobivanja evropskih sredstev v letih 2019 in 2020 in predčasni izbor projektov za perspektivo 2021-2027

Poročilo STA je na tej povezavi.  • Deli objavo