Prizadevanja Italijanske unije za etično družbo

Sobivanje, solidarnost, demokracija, pluralnost, dialog - Convivenza, solidarietà, democrazia, pluralismo, dialogo


Objavljamo sporočilo za medije predsednika Italijanske unije, Maurizia Tremula

Vrnili smo se trideset let v preteklost! Trenutno politično ozračje v Sloveniji v odnosu do avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti spominja na déjà vu. Stereotipi in predsodki vodijo do nezaupanja, sovražnosti, nerazumevanja in izkoriščanja avtohtonih narodnih skupnosti. To povzroča vse večjo zaskrbljenost, nemir in nestrpnost. Za razumevanje tega stanja, zadostuje prebivanje v naših lepih mestecih in pogovor z ljudmi, ki te na ulici ustavijo in prosijo za pojasnila glede odločitev političnih predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.  

Na našem zgodovinskem poselitvenem območju – v občinah Ankaran, Koper, Izola in Piran, kjer živimo in delamo, želimo tudi v bodoče vzgajati naše otroke in še naprej graditi sožitje v miru in prijateljstvu z vsemi ostalimi, ki tu živijo. Ne želimo postavljati novih zidov, ne želimo novih konfliktov. Še naprej si prizadevamo delati v dobro vseh državljanov tega območja, te države in Evrope, v kateri živimo, ne le v dobro naše Skupnosti. 

Italijanska unija je s slovensko narodno skupnostjo v Italiji vedno gojila globoko in pristno sodelovanje, s katero je izvajala in še vedno izvaja pomembne evropske projekte, ki so in bodo pozitivno vplivali na celotno čezmejno območje.  

Italijanska unija je od Italije zahtevala, da slovenski narodni skupnosti zagotovi poseben sedež v italijanskem parlamentu. Kot predsednik Italijanske unije sem se 25. junija 2020 skupaj s predsednikoma krovnih organizacij slovenske skupnosti, Walterjem Bandljem (SSO) in Ksenijo Dobrila (SKGZ), udeležil zaslišanja Odbora za ustavne zadeve Poslanske zbornice italijanskega parlamenta, da bi kot etični imperativ podprl legitimne zahteve Slovencev v Italiji po zagotovljenem zastopstvu v italijanskem parlamentu. Italijansko vlado in parlament sem pozval, naj poskrbita za uresničitev te njihove pravice.

Poslanci narodnih skupnosti imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali poslanci: ob izvolitvi tudi oni predstavljajo ljudstvo in so dolžni služiti skupnim interesom celotnega naroda. Res je, poslanec Felice Žiža je bil izvoljen, da v Državnem zboru zastopa interese italijanske skupnosti, da izraža njene potrebe in želje, pri svojih političnih izbirah in pri odločitvah svoje ekipe pa si mora prizadevati za skupno dobro vseh. Šlo je za politične odločitve, ki niso bile predmet javne razprave niti med rojaki niti v ustreznih organizacijah Skupnosti. Zelo smiselno bi bilo torej vzpostaviti proces širšega odločanja, v katerega bi bile na podlagi rednih posvetovalnih sestankov vključene Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (CAN Costiera), Italijanska unija (Unione Italiana) in poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem Državnem zboru.    

Prav je, da poslanci narodnih skupnosti sodelujejo z vsakokratno vlado. V danem primeru je korektno, da Felice Žiža podpisuje sporazume o sodelovanju z vladami in političnimi strankami, ki takšne vlade sestavljajo. Omenjeni sporazumi pa morajo biti javni in pregledni, vsebovati morajo projekte in utemeljene cilje, ki naj bi bili doseženi v korist italijanske narodne skupnosti, obenem pa morajo zajemati tudi projekte v dobro celotnega ozemlja, na katerem živimo in katerega sestavni del smo. Prav v teh točkah se distanciram in oddaljujem od političnih odločitev, ki lahko spodbujajo sovražno vzdušje v odnosu do naše Skupnosti. Glede na to, da je oblika tudi vsebina, že samo dejstvo, da se ni odločil sporazuma javno objaviti in vanj vključiti naših ustanov, zdaj spodbuja širjenje sumničenj in dvomov.

Italijanska unija z 51-imi pridruženimi skupnostmi Italijanov, od katerih jih je 7 v Sloveniji, pri ustvarjanju italijanske kulture, identitete in jezika vsak dan spodbuja sožitje in medkulturni dialog: verjamemo v vrednote nediskriminacije, demokracije, pluralizma, pravne države, antifašizma, anti-totalitarizma in miru. Še naprej bomo gojili takšne vrednote in si prizadevali za njihovo uresničevanje!

S političnim delovanjem na način, kot sem ga navedel, bi se izognili vzdušju, ki ni ugodno. Gre za ozračje, v katerem je ponovno govora o dveh desetletjih fašizma, o tragičnih dogodkih druge svetovne vojne in o grozljivih zločinih, ki jih je takrat zagrešila Italija, žal tudi nad Slovenci in Hrvati. Ob tem pa se pozablja na tragedijo fojb in na eksodus - masovno izseljevanje Italijanov z območja njihove zgodovinske naselitve. 

S takšnim političnim delovanjem tudi ne bi prišlo do zahteve, ki smo ji priča in ki stremi k zmanjšanju pravic avtohtonih narodnih skupnosti, ki so jih očetje ustave zapisali v pravni in ustavni red demokratične Slovenije. Gre prav za tiste pravice, ki že desetletja služijo kot vzorčni model varstva narodnostnih manjšin, čeprav v Evropi poznamo še naprednejše. Z izpodbijanjem načela avtohtonosti pa se zahteva priznanje tudi drugih etničnih manjšin, pri čemer izenačitev poteka v smeri zmanjševanja stopnje zaščite. V povezavi s tem bi želel poudariti, da soglašam z zaščito vseh etničnih manjšin, vendar brez odvzemanja pravic avtohtonim narodnim skupnostim. 

Ponovno se postavlja pod vprašaj pravica italijanske in madžarske skupnosti do posebnega sedeža v Državnem zboru oziroma razpravlja se o razvrednotenju takšnega sedeža, s čimer bi predstavniki manjšin v Državnem zboru postali drugorazredni poslanci. Prav tako se ponovno izraža zahteva po recipročnosti za Slovence v Italiji in na Madžarskem. Gre za stare mantre zlasti nekaterih desnih političnih opcij, ki jih danes žal povzemajo tudi ostali. V trenutni slovenski politični stvarnosti takšne zahteve niso v interesu desne politične opcije, saj je glas dveh poslancev narodnih skupnosti v vladi Janeza Janše odločilen (jeziček na tehtnici). Ni pa rečeno, da takšni pogledi ne bodo pridobili na teži v prihodnje, v primeru prepričljive volilne zmage desne sredine na naslednjih parlamentarnih volitvah, kar bi vladajočo opcijo razbremenilo odvisnosti od dveh glasov manjšinskih poslancev. 

Maurizio Tremul, osebni arhiv

Convivenza, solidarietà, democrazia, pluralismo, dialogo: l’impegno dell’Unione Italiana per una società etica

Siamo tornati indietro di trent’anni. Per il clima politico che si sta respirando in questo momento nei riguardi delle Comunità Nazionali autoctone, Italiana e Ungherese, in Slovenia è come stessimo vivendo un déjà vu. Stereotipi e pregiudizi alimentano sentimenti di diffidenza e ostilità, incomprensione e strumentalizzazione nei nostri confronti. Questa situazione crea un crescente stato di preoccupazione, disagio e insofferenza. Per rendersene conto basta vivere nelle nostre belle cittadine, parlare con le persone che ti fermano per chiedere spiegazioni sulle scelte politiche che compiono i rappresentanti politici della Comunità Italiana in Slovenia.

Sul nostro territorio d’insediamento storico, nei Comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano, dove abitiamo e lavoriamo, vogliamo crescere le nostre figlie e i nostri figli, qui vogliamo continuare a costruire convivenza, in pace e amicizia con tutte le altre persone che qui vivono. Non vogliamo siano eretti nuovi muri, non vogliamo nuove contrapposizioni. Qui noi vogliamo continuare a operare per il bene di tutte le cittadine e di tutti i cittadini del territorio, dello Stato e dell’Europa in cui viviamo, non solamente della nostra Comunità.

L’Unione Italiana ha sempre coltivato un rapporto di profonda, autentica collaborazione con la Comunità Nazionale Slovena in Italia, con cui ha compiuto e sta realizzando anche ora importanti progetti europei che hanno e avranno una ricaduta positiva su tutto il territorio transfrontaliero. 

L’Unione Italiana ha richiesto all’Italia di assicurare un seggio specifico al Parlamento italiano per la Comunità Nazionale Slovena. Nella mia veste di Presidente dell’Unione Italiana ho partecipato all’audizione della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano il 25 giugno 2020, assieme ai Presidenti delle Organizzazioni apicali della Comunità Slovena, SSO, Walter Bandelj e SKGZ, Ksenija Dobrila, per sostenere, quale imperativo etico, le legittime richieste degli Sloveni d’Italia di avere una rappresentanza garantita al Parlamento italiano. Mi sono appellato al Governo e al Parlamento Italiano affinché questo loro diritto sia realizzato!

I deputati delle Comunità Nazionali hanno i medesimi diritti e doveri degli altri parlamentari: anche essi, una volta eletti, rappresentano il popolo e devono fare gli interessi generali di tutta la Nazione. Certo, il parlamentare Felice Žiža è eletto per rappresentare alla Camera di Stato gli interessi della Comunita Italiana, per dare voce alle sue necessità e bisogni, alle sue aspirazioni, ma nelle sue scelte e decisioni politiche e in quelle della sua équipe, deve tenere conto di perseguire il bene comune di tutti. Scelte politiche che non sono state oggetto di discussioni pubbliche né tra i connazionali, né nelle preposte organizzazioni della Comunità. Sarebbe di grande utilità, quindi, l’istituzione di un processo decisionale maggiormente condiviso anche con l’organizzazione di regolari consultazioni tra la CAN Costiera, l’Unione Italiana e il deputato della Comunità Nazionale Italiana alla Camera di Stato della Slovenia.

I deputati delle Comunità Nazionali è giusto collaborino con i Governi. Nel nostro caso è corretto che Felice Žiža sottoscriva accordi di collaborazione con i Governi e con le forze politiche che li costituiscono. Questi devono essere pubblici e trasparenti, devono indicare i progetti e argomentare gli obiettivi che si intendono raggiungere a beneficio della Comunità Nazionale Italiana, ma devono contenere anche progetti a beneficio di tutto il territorio in cui viviamo e di cui siamo parte integrante. Ed è su questi punti che mi distanzio e mi dissocio dalle scelte politiche che invece sembra portino ad alimentare un clima ostile nei nostri riguardi. Poiché la forma è anche sostanza, il fatto di aver invece scelto di non rendere pubblico l’accordo e di non aver reso partecipi le nostre Istituzioni, favorisce ora il diffondersi di sospetti e dubbi.

L’Unione Italiana, con le sue 51 Comunità degli Italiani associate, di cui 7 in Slovenia, nel produrre cultura, identità e lingua italiane, crea ogni giorno convivenza, dialogo interculturale: noi crediamo nei valori della non discriminazione, della democrazia, del pluralismo, dello stato di diritto, dell’antifascismo, dell’antitotalitarismo e della pace. Noi continueremo a coltivare questi valori, continueremo a operare per realizzarli!

L’azione politica che ho indicato eviterebbe il manifestarsi del clima per nulla favorevole a cui si faceva riferimento. Una temperie in cui si torna a parlare del ventennio fascista, dei tragici fatti della Seconda Guerra Mondiale e degli orribili crimini che l’Italia perpetuò allora, purtroppo, anche nei riguardi degli sloveni e dei croati, mentre si omette di ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani dal loro territorio d’insediamento storico. 

Si eviterebbe la richiesta, come sta avvenendo, di riduzione dei diritti riconosciuti alle Comunità Nazionali autoctone che i padri costituenti iscrissero nell’ordinamento giuridico-costituzionale della Slovenia democratica, quei diritti che per decenni sono stati indicati quale esemplare modello di protezione delle Minoranze Nazionali, anche se in Europa ne conosciamo anche di più avanzati. Contestando il principio di autoctonia, si richiede, invece, siano riconosciute anche le altre Minoranze etniche, con un livellamento verso il basso del livello di protezione. Al riguardo desidero precisare che ritengo giusto siano tutelate tutte le Minoranze etniche, senza per questo togliere diritti alle Comunità Nazionali autoctone.

Si ritorna a mettere in discussione il diritto al seggio specifico garantito alla Camera di Stato per le Comunità Italiana e Ungherese o comunque a declassarlo trasformando i parlamentari minoritari in deputati di serie B. Si ritorna a richiedere la reciprocità per gli Sloveni in Italia e Ungheria. Sono vecchi mantra soprattutto di certa destra che oggi sono ripresi anche da altri. Nell’attuale contesto politico sloveno non è interesse della destra cavalcare queste richieste, essendo decisivo (l’ago della bilancia) il voto dei deputati delle Comunità Nazionali per il Governo guidato dal Premier Janez Janša, ma non è detto che non tornerà ad esserlo in futuro nel caso di una forte vittoria elettorale del centro-destra alle prossime elezioni politiche che le consentirebbe di non dover più fare affidamento sui due voti minoritari.

Capodistria-Fiume, 24 novembre 2021

Maurizio Tremul


  • Deli objavo