S premišljeno reformo (tudi) omejiti samovoljo županov

Levica odgovarja na vprašanja gibanja Skupaj.


Stranka Levica se je druga odzvala z odgovori na javno zastavljena vprašanja gibanja Skupaj predsednikom in predsednici političnih strank, ki smo jih objavili tukaj. Njihove odgovore objavljamo v celoti.

1. Kako je ali bo v vašem programu zastopano področje lokalne samouprave?

Jasna stališča Levice do lokalne samouprave so opredeljena tako v programu kot v volilnem programu za prihajajoče volitve. Bistveni poudarki so na demokratizaciji in regionalizaciji. Zavzemamo se za temeljito reformo, katere edini cilj ne bi bilo zmanjšanje števila občin, ampak regionalizacija Slovenije z ustanovitvijo manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na bodoče izzive družbeno-političnega razvoja. Vsekakor pa je nujen natančen pregled obveznih nalog občin, za katere mora biti zagotovljeno ustrezno financiranje. Dejstvo je, da se občinam vedno znova dodaja nove in nove naloge, povprečnina pa tem trendom ne sledi. 

2. Ste za celovito reformo lokalne samouprave, ki bo onemogočala opisane anomalije?

Zavzemamo se za celovito reformo, ki mora iti v smeri regionalizacije in demokratizacije. Opisane anomalije je mogoče odpraviti le s premišljeno reformo in uvedbo demokratičnih institutov, ki omejujejo samovoljo županov. Kombinacija ukrepov, ki vsebuje tudi možnost odpoklica župana, omejitev mandatov županov, uveljavitev večje participacije občank in občanov ter druge ukrepe, ki pripomorejo k demokratizaciji, zagotavlja, da do zgoraj opisanih anomalij ne bi moglo priti.

3. Kakšen je vaš odnos do mandata županov? Ste za to, da se ga omeji na dva mandata in s tem prepreči klientelizem in korupcijo?

Število mandatov političnih predstavnikov je treba omejiti in državljankam in državljanom omogočiti, da jih že tekom mandata odpokličejo. Dolgoročna usmeritev je nadomeščanje predstavniškega sistema z mehanizmi neposredne demokracije in delegatskim sistemom.

Še ena od karikatur, ki nam jih je Franco Juri odstopil za ilustracijo prispevkov.
Bo samovolja županov postala zgodovina?

4. Kakšni ukrepi in kje so potrebni, da bomo občani participirali pri oblikovanju občinskih proračunov?

Vsekakor dosledna uveljavitev participatornega proračuna. Ta mora biti za občino zavezujoč in mora omogočiti dejansko sodelovanje pri upravljanju z občinskimi proračunskimii sredstvi, ne pa zgolj nekakšne oblike zbiranja mnenj in predlogov, ki niso nikoli upoštevani. Tudi participatorni proračun je del volilnega programa Levice.    

5. Kakšno vlogo bi v procesu odločanja občinskih struktur podelili ožjim delom občine (krajevnim skupnostim in mestnim četrtim) za zadeve, ki se jih neposredno tičejo?

Ožji deli občin imajo pomembno vlogo v sistemu javne uprave. A tudi ožje dele je potrebno demokratizirati in omogočiti, da postanejo ključni veznik med občankami in občani ožjega dela ter mestno upravo.  

6. Sodi reforma medijske zakonodaje, ki bo rešila tudi problem občinskih “medijev”, med vaše prioritete? 

Občinska glasila so pogosto reklamni pamfleti za župana in njegovo ekipo.

Da. Naše stališče je, da mediji ne bi smeli biti odvisni od ekonomskih ali političnih centrov moči. Jasen primer tega so glasila, ki jih izdajajo občine in ki so pogosto (ali celo večinoma) reklamni pamfleti za župana ali županjo ter spremljajočo ekipo. Kakovostno novinarstvo je v vitalnem interesu javnosti, zato mora država z javnimi sredstvi podpirati novinarstvo ter zagotoviti demokratičen in transparenten sistem razdeljevanja sredstev, pri katerem ne bo možnosti za politične zlorabe in ki bo okrepil avtonomnost novinarjev v odnosu do lastnikov. Med drugim se zavzemamo za krepitev skupnostnih medijev skozi ustrezno regulacijo, ki bo omogočala participacijo skupnosti pri delovanju medijev ter zagotovila najširšo dostopnost medijskih vsebin.
  • Deli objavo