Stališč do pripomb na OPN še vedno ni

MOK je do konca aprila lani na osnutek OPN prejela krepko čez 2.000 pripomb. Čas za odgovore nenehno podaljšuje, prekoračila je tudi zadnji rok


Objavljamo izjavo za javnost delovne skupine Skupnosti civilnih iniciativ in krajevnih skupnosti z dne 3. novembra 2023.

Izjava za javnost

Na spletni strani MOK je objavljen proces priprave in zaključka OPN MOK s časovnico. Po njem naj bi konec oktobra občani in civilne iniciative končno dobili javni dokument s stališči do pripomb, ki so jih do konca aprila 2022 zbrali na občini in jih je bilo krepko čez dva tisoč. A stališč in odgovorov še vedno ni, na občini so ponovno preskočili rok, ki so si ga sami postavili. Stiska s časom za proučitev stališč in odgovorov, v luči obravnave dopolnjenega osnutka, je tako vse večja, saj naj bi OPN sprejeli najkasneje konec prihodnjega leta. Povzroča pa jo občina sama in zastavlja se vprašanje, ali morda namerno.

Časovnica OPNČasovnica korakov v procesu sprejemanja občinskega prostorskega načrta MOK (Vir: MOK)

Civilne iniciative in nekatere krajevne skupnosti, ki smo se pred več kot letom in pol aktivirale, ker je prvi osnutek nastajal daleč od ljudi in je bil v marsičem v neskladju z interesi občanov in lastnikov zemljišč, smo se prejšnji teden v Bertokih sestale že na svojem petem sestanku letos. 

Ponovno smo izpostavili bojazen, da bodo ključna vprašanja in z njimi povezane strokovne podlage zaradi časovne stiske zapostavljene oziroma izvedene le delno ali pa sploh ne. 

Na sestanku z županom Alešem Bržanom in njegovo svetovalko Mojco Kleva Kekuš v začetku septembra smo to jasno izpostavili ter s pisnim povzetkom spomnili na že postavljena strateška vprašanja, katerih odgovore bi bilo treba aktualizirati oziroma jih pojasniti pred začetkom javne razprave o dopolnjenem osnutku OPN. Ker jih tudi tokrat nismo dobili, smo s sklepom pozvali vodstvo občine oziroma odgovorne službe, naj pisno odgovorijo na ta vprašanja in konkretne predloge, ki so bili na MOK naslovljeni v preteklih letih. Ker ne gre za individualne pripombe, ampak strateška vprašanja, Delovna skupina od vodstva MOK pričakuje pisne odgovore in stališča do prve polovice novembra.

Ponovili smo tudi svoj večkrat izrečen predlog, naj se dopolnjeni osnutek najpomembnejšega prostorskega dokumenta OPN predstavi na zborih krajanov in ne zgolj svetom krajevnih skupnosti. Vodstvo občine pa naj poskrbi tudi za boljše obveščanje občanov o vsebini in postopkih sprejemanja OPN. Kljub temu, da ima občina dva portala in glasilo ter plačuje zakup prostora nekaterim medijem, je proces nastajanja osnutka OPN zelo slabo predstavljen.

Zaradi slabega vključevanja javnosti in onemogočanja sodelovanja pri pripravi osnutka OPN so pred letom in pol civilne iniciative zahtevale podaljšanje rokov javne razgrnitve, prostorske delavnice in upoštevanje pripomb. V svojih zahtevah so bile le delno uspešne, zato tudi letos opozarjajo, da vodstvo občine prerado pozablja na Aarhuško konvencijo. Ta med drugim zahteva, da se javnost vključi v čim zgodnejši fazi, dokler so odprte različne možnosti vplivanja, da se javnost seznani z vsemi informacijami, potrebnimi za njeno sodelovanje, da se postavi jasna načela sodelovanja in pričakovanja o tem, kaj naj bo prispevek javnosti in da se javnosti omogočijo ustrezne oblike posvetovanj.

Z izjemo podaljšanega roka javne razgrnitve osnutka OPN in izvedbe prostorskih delavnic občina načel Aarhuške konvencije v bistvu sploh ni upoštevala.

 

Za delovno skupino CI in KS

Martin Muženič

 

 


  • Deli objavo