Za boljše temelje novega občinskega zavoda

Odloku o zavodu za mladino, kulturo in turizem manjka celostna rešitev z vizijo in ​sodelovanje s strokovno ter zainteresirano javnostjo


V četrtek bo občinski svet po hitrem postopku sprejemal Odlok o ustanovitvi Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. V Skupaj pozdravljamo resno razmišljanje vodstva občine o boljši ureditvi naštetih področij, vendar smo imeli kar nekaj vprašanj in pripomb že na osnutek odloka v začetku septembra. Večina ni bila upoštevanih, odgovori na odboru za družbene dejavnosti v torek (12. 11.) pa nas niso prepričali. Objavljamo naše pripombe z začetka septembra, ki še vedno veljajo, saj menimo, da bi bilo mogoče novi zavod bolje koncipirati. Kaj smo pogrešali, kaj spraševali in kaj predlagali:

Spremembe je smotrno uvajati le na podlagi predhodno opravljenih analiz.

Običajno je, da se pred sprejemom pomembne odločitve, kakršna je ustanovitev novega javnega zavoda, pripravi izčrpno utemeljitev, ki zajema razloge za ustanovitev, cilje, prednosti in izzive. Ob tem je treba tudi analizirati delovanje obstoječih zavodov v MOK in upoštevati že pridobljene izkušnje. 

Nujni del utemeljitve smotrnosti ustanovitve novega zavoda je tudi ocena materialnih posledic za občinski proračun. 

Sprašujemo se, koliko bo občino stala ustanovitev zavoda in njegovo delovanje. Kakšen bo vpliv na javne finance in učinkovitost porabe javnih sredstev v primerjavi z obstoječim stanjem. Potrebno je dati na mizo številke, koliko kaj stane, koliko direktorjev potrebujemo, koliko administracije. Po eni strani varčujemo pri za občane zelo pomembnih stvareh (kot je na primer ambulanta na Škofijah), ni volje za vzpostavitev posebne službe za krajevne skupnosti in lokalno samoupravo, brez jasne strategije pa se množi direktorje in stroške iz proračuna.

Področje zavodov v MOK je treba obravnavati celovito in racionalno.

Zato naj občina najprej pripravi vizijo razvoja in delovanja na podlagi analiz, kar smo že večkrat predlagali, šele potem predlog reorganizacije. Parcialni predlogi povečujejo netransparentnost, povzročajo drobljenje in so daleč od celovite in jasne politike občine.

Predlog odloka o ustanovitvi novega zavoda v naslovu zajema področja kulture, turizma in mladih, v 7. členu pa izpostavlja še prireditve, tudi športne. 

Predlogi za ustanovitev treh samostojnih zavodov so bili v razpravi 2. 9. zavrnjeni z utemeljitvijo, da bi z enim samim zavodom poskrbeli za racionalnejšo porabo proračunskih sredstev. Toda, če želimo načrtovati racionalno z vidika porabe proračunskih sredstev, zakaj potem v ta zavod ne bi vključili (vsaj) še področja športa, saj bi že po obstoječem predlogu odloka vključeval tudi športne prireditve? 

Glede na opisano vsebino delovanja zavoda v odloku se postavlja tudi vprašanje, zakaj potem potrebujemo posebno podjetje za informiranje Medijsko središče Vizija, če bo imel take naloge tudi zavod.

Če pa želimo načrtovati racionalno z vidika vsebinskega delovanja zavoda ali zavodov, se moramo vprašati, kako bomo v enem zavodu zagotovili vsebinsko dovolj kakovostno obravnavo vsakega posameznega področja? Če po odloku direktor pripravlja programe dela in razvoja ter predlaga člane programskega sveta, se upravičeno sprašujemo, kje bomo dobili za to funkcijo človeka, ki bo tako dobro poznal vsa tri področja oziroma bo imel dovolj posluha za vsako od njih, da jih bo znal enakovredno razvijati?

Predlagamo proučitev primerov dobre prakse.

Utemeljitev za vpeljavo novosti bi morala vključevati tudi primerjalno analizo podobnih praks drugje. Menimo, da bi bilo ob tem koristno proučiti zlasti novomeški model. V tej občini, primerljivi z našo, imajo Zavod Novo mesto, ki vključuje štiri področja: kulturo, šport, turizem in mlade. Menimo, da je model odlično koncipiran, kar lahko vidimo iz njihovega letnega poročila. Na straneh od 156 naprej najdemo vse, kar bi po našem mnenju morali upoštevati tudi v MOK.)

Že v fazi priprave predloga bi morala sodelovati tudi strokovna javnost.

Iz predloga odloka ni razvidno, kdo je sodeloval pri pripravi vsebine novega zavoda. Ali je bila vključena strokovna javnost? 

Vzemimo za primer področje kulture. Društvo prijateljev glasbe, ki ga sestavljajo strokovnjaki, glasbeniki, entuziasti, že skoraj 60 let s skromnimi sredstvi uspešno organizira koncerte. Že večkrat so prišli do občinske uprave z idejo o ustanovitvi koncertne poslovalnice, ali vsaj zagotavljanju sredstev, ki bi omogočala zaposlitev nekoga, ki bi se s tem ukvarjal profesionalno, žal brez uspeha. Sedež društva je v Glasbeni šoli Koper. Obalni komorni orkester živi in uspešno deluje že 30 let, sedež ima v Glasbeni šoli, vaje ima v Bertoški dvorani. Kulturni klub Koper že leta organizira dobro obiskane večere o branju ter forum Tomizza, ki ima mednarodni značaj, tako po delovanju kot po udeležencih. V Kopru deluje popolnoma na ljubiteljski ravni. Sedež kluba je v privatnem stanovanju. Zelo uspešno deluje tudi Primorski poletni festival, bienale moderne glasbe, mladinski pevski festival, Jeff festival, in še in še bi lahko naštevali. Kar se pa tiče kulturne dediščine, snovne in nesnovne, imamo kup vrhunskih strokovnjakov, ki bi jih morali vključiti v izdelavo programa za obnovo in razvoj mesta in občine v celoti. Vsa društva, ki smo jih našteli, sodelujejo med seboj in si pomagajo. Od občine bi pričakovali, da je sklicala sestanke z društvi po posameznih dejavnostih in načinih delovanja, da bi ugotovila, kaj pogrešajo, kako jim lahko pristopi nasproti, da bi jim pomagala in olajšala delo, preden je izdala ta osnutek. Se motimo? Je bil ta korak že narejen, pa ne vemo zanj? Ustanovitev takega zavoda brez sodelovanja že obstoječih akterjev na tem področju pomeni, da občinski uradniki ignorirajo, ali ne poznajo njihovega dosedanjega dela, ali pa ga ne cenijo.

Pri oblikovanju predlogov je treba upoštevati sodobne koncepte.

V predlogu odloka pogrešamo vključitev sodobnih konceptov, na primer:

☀ Town center management: upravljanje z vsestranskim razvojem mesta;

☀ Destinacijski management: upravljanje s podeželjem, mestnim turizmom kot ključnima      poudarkoma, upravljanje s pomembnimi segmenti kot npr. plezalstvom in kolesarstvom;

☀ Večgeneracijski centri in njih upravljanje kot odraz dolgožive družbe;

☀ Spodbudo drugačnim organizacijskim oblikam kot so zadruge, interna združenja, socialno podjetništvo.

☀ V predlogu odloka pogrešamo povezavo s prostovoljstvom, čeprav na primer kultura v občini v veliki meri temelji na delovanju prostovoljskih kulturnih društev.

Če povzamemo: Pri tako pomembnem vprašanju nikar ne hitimo! Pripraviti je treba celostno rešitev z vizijo, strategijo in izračuni posledic ukrepa (ukrepov) na proračun ter jo doreči v sodelovanju s strokovno in zainteresirano javnostjo.

Foto Božena Ambrozius


  • Deli objavo