Za novo šolo, smotrno porabo denarja in zakonito delovanje

Javni poziv županu MOK ob peripetijah z osnovno šolo Škofije


Spoštovani! Po Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu MOK med drugim predstavljate občinski svet, ga sklicujete in vodite seje, skrbite za izvajanje odločitev občinskega sveta ter mu poročate o svojem delu in delu občinske uprave. Od vas želimo in pričakujemo, da boste v zvezi z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije opravili navedene pristojnosti in poskrbeli za obrazložitev neuresničevanja sklepov v desetletnem dogajanju z objektom, ki bi ga morala zaradi dotrajanosti in prostorske stiske že zdavnaj nadomestiti nova šola. Zdaj bo po vaši samovoljni odločitvi dočakal zgolj vzdrževanje. Pozivamo vas, da takoj pristopite k vsem aktivnostim za pripravo projektov in sprejetje ustreznih sklepov za etapno nadomestno gradnjo nove šole.

Dotrajan montažni objekt OŠ Škofije (Foto Barbara Verdnik)

V nadaljevanju preciziramo in pojasnjujemo svoje zahteve.

NRP 2010-2013: Nova šola bo. 2016: Ne nova šola, pač pa le energetska sanacija. 2018, samovoljna odločitev župana: Tudi energetske sanacije ne bo.

Učenci in zaposleni osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije že več kot deset let delujejo v neprimernih prostorih dotrajanega, 41 let starega montažnega objekta. V tekočem šolskem letu 42 zaposlenih skrbi za 287 otrok; drugo leto bo število učencev še večje.

V mandatu 2006-2010 se je občinski svet odločil za etapno nadomestno gradnjo in je gradnjo nove šole zapisal v Načrt razvojnih programov 2010-2013 . Toda, namesto da bi čim prej zasadili prvo lopato, šolska stavba še danes nevarno in sramotno propada. Leta 2016 je občinski svet sprejel sklep o (zgolj!) energetski sanaciji, ki pa prav tako ni bil uresničen, nakar je letos župan samovoljno odločil, da tudi energetske sanacije ne bo. Spreminjanje in neuresničevanje sklepov pa ne pomeni le podaljševanja agonije, temveč tudi dodatne študije, dokumentacijo, javne razpise. Skratka, nastajajo stroški, sklepi niso uresničeni, težave pa so vsak dan večje in ni jim videti konca. 

V gibanju Skupaj smo prepričani, da je na Škofijah nujno potrebno takoj pristopiti k izgradnji nove šole z etapno nadomestno gradnjo, kot je praksa pri montažnih šolah v državi in kot se je tudi naš občinski svet odločil že v mandatu 2006-2010.

Zato pozivamo:

 1. Naj občinski svet in nadzorni odbor opravita svojo nadzorno funkcijo in pripravita ter nam do konca junija posredujeta podatke in odgovore na vprašanja, ki jih zastavljamo v nadaljevanju.
 2. Na naslednjo sejo občinskega sveta konec junija na dnevni red uvrstite problematiko OŠ na Škofijah. Strokovne službe občine naj pripravijo vse potrebne strokovne podlage za začetek takojšnjih aktivnosti za pridobivanje dokumentacije, izdelavo projektov za etapno nadomestno gradnjo nove šole, terminski plan, finančno konstrukcijo. Ob tem je treba nujno rešiti tudi prometno problematiko v šolskem okolišu.Občinskemu svetu kot župan predložite v odločanje vse potrebne sklepe za začetek procesa, po katerem bo končno poskrbljeno za ustrezne učne, vzgojne, varnostne in zdrave prostorske pogoje.
 3. Pri tem je potrebno upoštevati navodila stroke za gradnjo osnovnih šol v Republiki Sloveniji: uporabo sodobne tehnologije v gradbeništvu, upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije, tako da bo nov objekt otrokom in učiteljem prijeten, funkcionalen, fleksibilen, kvaliteten in vzdržljiv, energetsko varčen, okolju prijazen in seveda zdrav ter varen s kvalitetno arhitekturo. Ker je načrtovanje šolskih objektov interdisciplinarni proces,mora poleg strokovnjakov različnih strok vključiti tudi uporabnike šolskega prostora. Zato je na sejo občinskega sveta potrebno povabiti predstavnike staršev, predstavnike sveta krajevne skupnosti, civilne iniciative ŠPET in zainteresirano javnost.
 4. Do izgradnje nove šole naj MOK z vzdrževalnimi deli poskrbi za varnost in zdrave razmere za učence in zaposlene na šoli do novogradnje.

Kaj konkretno pričakujemo od župana in občinskega sveta

Občinski svet nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, zato predlagamo konkreten nadzor uresničevanja sklepov občinskega sveta glede OŠ Škofije, kar je njegova zakonska in statutarna obveznost. Gre za sklep o sprejetju NRP MOK za 2010–2013, v katerem je zapisano, da bo na Škofijah zgrajena nova šola, in za Sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt “Energetsko učinkovita sanacija osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije” z dne 30.6. 2016 – oba sklepa sta neuresničena.

Zahtevamo tudi odgovore na vprašanja:

 • Koliko proračunskih sredstev je bilo v zadnjih desetih letih namenjenih reševanju problema osnovne šole na Škofijah (pridobljeno gradbeno dovoljenje za novo šolo, javni razpisi in njihova objava, študije in dokumentacija, ki so v proračunih zajeti v skupne odhodke pri izobraževanju, za projekte energetske sanacije, vsa strokovna mnenja)?
 • Kaj se bo zgodilo z odobrenimi 196.789,49 EVR evropskih sredstev za energetsko sanacijo?
 • Pogodba za energetsko sanacijo OŠ Škofije je bila z izvajalcem podpisana. Na kakšen način je prišlo do njenega razdrtja, če za to ni obstajal sklep občinskega sveta? Ali so pri tem nastali dodatni stroški?
 • Ali občinski svet izvaja svoje pristojnosti, če sprejeti sklepi ne zavezujejo nikogar in si nihče ne prizadeva za njihovo uresničitev? 
 • Ali tovrstno ravnanje župana in občinske uprave zagotavlja uresničevanje ene temeljnih nalog občine, da zagotavlja osnovnošolsko izobraževanje?
 • Kdo bo odgovarjal za zdravje otrok in zaposlenih? 

Obrazložitev

Po pregledu nam dostopnih letnih delovnih načrtov OŠ Škofije in ugotovitev pristojnih v občinski upravi ugotavljamo, da je bilo že vsaj od leta 2007 zapisano, da je šola v zelo slabem stanju in zelo slabo vzdrževana. Vodstvo šole in svet zavoda sta opozarjala na vlago, slabe elektro instalacije, zamakanje, prostorsko stisko in vrsto drugih težav. Navajali so tudi, da se urejanje problemov zamika v kasnejša leta (2012, 2013), ker je občina denar porabila drugje.

Očitno je bilo stanje tako pereče, da so se odgovorni odločili ukrepati. V zaključnem računu 2009 zasledimo odhodek 95.885 EVR za študije izvedljivosti, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring nove šole na Škofijah. V zaključnem računu 2010 najdemo 26.056 EVR za isti namen, v zaključnem računu 2011 pa 24.207 EVR. Ob tem je zapisano: “OŠ Škofije – V letu 2011 so predvidena sredstva realizirana za plačilo projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo objekta osnovne šole. Z nadomestno gradnjo se bo zagotovilo optimalne pogoje za šolsko populacijo.” V zaključnih računih 2013, 2014 in 2015 ni več konkretnega navajanja odhodkov za OŠ Škofije, so pa postavke za zbirne odhodke v zvezi s študijami izvedljivosti in z dokumentacijo. Leta 2013 je bil naročen pregled stanja in določitev sanacije OŠ Škofije.

30. junija 2016 je občinski svet MOK sprejel sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«. Izvajalec, projekta GOLEA iz Nove Gorice je zapisal, da v primeru, če občina sanacije ne izvede, to pomeni vedno večjo izgubo toplotne energije in s tem večje stroške ogrevanja ter neugodne bivalne razmere, zamakanje objekta in s tem padec kvalitete učnega procesa in bivalnih pogojev učencev.

Iz zaključnega računa MOK za leto 2017:S projektom Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, smo se decembra 2016 prijavili na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016). Finančna konstrukcija je sledeča: vrednost celotne operacije ob prijavi znaša 991.660,46 EVR, od tega pričakovana evropska sredstva v višini 196.789,49 EVR. Projekt je bil odobren z vrednostjo sofinanciranja v višini 196.789,49 EVR. Projekt bo izveden poleti 2018. Z energetsko učinkovito sanacijo objekta bodo doseženi naslednji cilji: omogočena boljša kvaliteta učnega procesa, izboljšanje bivalnega ugodja v stavbi, prihranek pri stroških za energijo, zmanjšanje emisij v okolje, upoštevanje normativov, ki jih postavlja Pures.”

Maja 2018 je šel župan v javno zbiranje ponudb za vzdrževalna dela, čeprav o njih občinski svet ni sklepal, prav tako ni bil sprejet sklep, da ne bo energetske sanacije šole. (“Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, / … / in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Vzdrževalna dela na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.”

Spoštovani župan! Od Vas pričakujemo resno obravnavo opisanega dogajanja, ki po našem mnenju ni v skladu s predpisi. Zlasti pa že predolgo ogroža učni proces in zdravje čez 300 ljudi. Naše zahteve bo občinskemu svetu predala občinska svetnica Olga Franca, saj se do zdaj na naše številne pobude (med drugim Mala loža, participatorni proračun … ) niste odzivali. Prilagamo prezentacijo CI ŠPET, ki nazorno kaže opisano problematiko in je prav, da jo poznajo vsi svetniki občinskega sveta in pristojni organi. V pričakovanju odziva v prid mladim šolajočim se občanom lep pozdrav.

Za gibanje Skupaj

Božena Ambrozius in Sonja Logar

Kontaktni naslov: [email protected] 

V vednost:

 • Občinski svetniki MOK
 • Računsko sodišče
 • Ministrstvo za javno upravo, dr. Roman Lavtar 
 • MIZS, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Tomaž Rozman
 • Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje, Monika Pintar Mesarič

Naslovnica predstavitve problematike OŠ Škofije, ki smo jo posredovali Občinskemu svetu. Pripravila jo je Civilna iniciativa ŠPET, dosegljivo na njihovem FB profilu.


 • Deli objavo