Kaj pa, če se župan ne odzove?

Poziv Nadzornemu odboru Mestne občine Koper in pristojnim državnim ustanovam


Ob peripetijah z osnovno šolo Škofije smo 30. 5. 2018 poslali županu MO Koper poziv Za novo šolo, smotrno porabo denarja in zakonito delovanje, ki smo ga objavili tukaj. Doslej se je župan na pobude gibanja Skupaj odzval le enkrat, in sicer takrat, ko smo poziv v primeru Male lože podprli s podpisi več kot tisoč ljudi. Tokrat smo podprli in še dodatno raziskali poziv civilne iniciative Špet: poslali smo ga vsem občinskim svetnikom, dodali zahtevo Nadzornemu odboru MO Koper in poziv Računskemu sodišču ter o vsem obvestili Inšpektorat RS za šolstvo in šport in Ministrstvo za javno upravo.

Olga Franca predstavlja zahteve NO MOK in poziv Računskemu sodišču
   Barbara Verdnik predstavlja poziv županu MOK

Zahteva Nadzornemu odboru MO Koper za izredno revizijo – Osnovna šola Škofije

Zapisali smo: »Nadzorni odbor (NO) Mestne občine Koper je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev. 

V skladu z navedenim izjemnim položajem in visoko odgovornostjo, ki vam jo nalaga Statut MO Koper, se obračamo na vas in pričakujemo, da boste za izjemno perečo večletno problematiko osnovne šole Škofije uvedli izredni nadzor in javnosti naznanili ugotovitve ter predlagali ukrepe. 

/ … /

Vaš cenjeni odgovor, ali boste v predstavljenem primeru uvedli izredni nadzor, pričakujemo v petnajstih dneh.«

Celotno besedilo: 20180530 NadzorniOdborZahtevaZaRevizijo.pdf

Pozive predstavljamo pred Malo ložo, ki še vedno sameva

Poziv Računskemu sodišču

Zapisali smo: »Na primeru razreševanja problematike Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije vas želimo seznaniti z načinom delovanja naše koprske lokalne samouprave - župana, občinskega sveta in nadzornega odbora. Hkrati vas prosimo za vaše mnenje in za čimprejšnje revidiranje MO Koper. 

Zaradi navedenih nepravilnosti, nezakonitosti in negospodarnega trošenja javnega denarja vas naprošamo, da Mestno občino Koper uvrstite čimprej v vaš program nadziranja. Prepričani smo, da razumete našo skrb do zaposlenih in šolarjev ter naše ogorčenje zaradi neučinkovitega trošenja javnega denarja. 

/ … /

Vaše revidiranje MO Koper je nujno potrebno, saj pričakujemo, da Nadzorni odbor, na katerega smo naslovili zahtevo za izredno revizijo, ne bo opravil svojega dela. Pripomogli boste tudi k spremembi odnosa naše občine do tako pomembne dejavnosti kot je osnovno šolstvo in spremembi odnosa do trošenja javnega denarja.«

Celotno besedilo poziva: 20180530 PismoRacunskemuSodiscu.pdf

Iz dopisov pristojnim državnim ustanovam

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Inšpektorat RS za šolstvo in šport


Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje


Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo
  • Deli objavo